Αρχείο μηνός Αυγούστου 2014

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βέροια19/08/2014

Σχολική Επιτροπή

Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                          

 

Ταχ. Δ/νση : Ολγάνου 22

Τ. Κ. 59100

Πληρ. : Α. Σίμου

Τηλ. : 2331066746

FAX: 2331066723

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 2ου Δημ. Σχολείου Βέροιας

 

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Βέροιας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημοσίως πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου 2ου Δημ. Σχολείου Βέροιας για έξι χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19/09/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.στην έδρα του 2ου Δημ. Σχολείου. Προσφορές δεκτές μέχρι 11 π.μ. τη; 19/09/2014.

Όροι συμμετοχής (αιτήσεις, έγγραφα, δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.α. δικαιολογητικά) ως ορίζει η Υπ. Απόφαση 64321-Δ486-0502008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008 Τ.Β?)

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχ. Επιτροπής (Ολγάνου 22 ? Βέροια) τις εργάσιμες μέρες από 08:00 ? 13:00 ή στο γραφείο του Δ/ντή 2ου Δημ. Σχολείου (2331024439). Τηλ. Σχ. Επιτροπής 2331066746

Η Πρόεδρος

 

                                                                                              Αρχοντάκη Ελισάβετ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. Πολίτης κράτους ?μέλους Ε.Ε. γνώστης Ελληνικής γλώσσας
 2. Να μην απασχολείται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Να μην είναι συνταξιούχος
 4. Να μην έχει κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο (ν. 3528/2007 άρθρο 4 (παρ.1.2.3 & 4, 5 ,7, 8 & 9 ΦΕΚ 26τ? Α)
 5. Να μην είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. Εγγραφη αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό
 2. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό φάκελο χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις) με το προσφερόμενο ανά μαθητή ποσό σε ευρώ.
 3. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
 4. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 6. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 8. Ποσό εγγύησης 300 ευρώ μετρητά ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμ/σης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
 10. Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. (αν δεν υπάρχει να προσκομισθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης).

 

 

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες στην 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τ. Β?)