Αρχείο μηνός Σεπτεμβρίου 2014

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση και χαμηλά εισοδήματα

Προϋποθέσεις για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης

α) Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται πλέον στους δικαιούχους  με τη λήξη του εκάστοτε σχολικού έτους .

β) Η προβλεπόμενη μεταξύ των δικαιολογητικών Βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων  αφορά  στο  σχολικό  έτος  που  έληξε, είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμιά περίπτωση  .

γ)  Η  εισοδηματική  ενίσχυση  καταβάλλεται   μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ( 3. 000 )  ευρώ  .  Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3016/2002 και την αριθ. 2/37645/0020/8-7-2002 υπουργική απόφαση, νοείται  το  συνολικό  ετήσιο  φορολογούμενο  πραγματικό  ή  τεκμαρτό,    καθώς    και    το    απαλλασσόμενο  ή  φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα    του  φορολογούμενου,  της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του,  από κάθε  πηγή.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι γονείς- κηδεμόνες μαθητών του σχολείου μας, παρακαλούνται να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του σχολείου για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των σχετικών, προς συμπλήρωση, εντύπων.

Η παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των δικαιούχων γίνεται μέχρι τις 14:00, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Προκήρυξη θέσης σχολικού τροχονόμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α?/23.3.1999).
2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α?/14.3.2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β?/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β?/29.10.1997).
4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
6. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βέροιας.
Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015, δηλαδή από 11/09/2014 μέχρι 21/06/2015.
2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
? Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
? Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35, από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 και από τις 14:00 μέχρι τις 14:20 .
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «SΤΟΡ» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα, στις 13.30 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου:
1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο). 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.

 

Έναρξη σχολικής χρονιάς και Αγιασμός

Έναρξη σχολικής χρονιάς και Αγιασμός

Αγαπητοί μαθητές και γονείς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 8:45, στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Μετά την τέλεση του καθιερωμένου Αγιασμού και τη γενική ενημέρωση των γονέων από το διευθυντή του σχολείου, οι μαθητές θα εισέρθουν στις τάξεις τους και θα έχουν την πρώτη επαφή με τον/την δάσκαλο/α τους. Στη συνέχεια θα τους διανεμηθούν τα σχολικά βιβλία και θα τους χορηγηθεί προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα. Μετά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα δεχθούν τους γονείς για μια πρώτη ενημέρωση και συζήτηση για θέματα φοίτησης, υγείας των μαθητών κλπ.

 

Η Διεύθυνση του Σχολείου